L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Model 200

Model 200

El model 200 és una declaració jurídica que les empreses estan obligades a presentar anualment al Registre Mercantil. És una manera d'informar sobre la situació financera i econòmica de l'empresa.

Assessoria fiscal: Tota la informació que necessites

Anàlisis DAFO

L'anàlisi DAFO és una tècnica utilitzada per avaluar la situació actual i futura d'una empresa o projecte. La sigla DAFO representa les paraules Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

Model 100

Model 100

El Model 100 és un formulari que es fa servir per presentar la Declaració Anual de la Renda de les Persones Físiques. Aquest model és obligatori per a totes les persones físiques que obtinguin ingressos al territori nacional, incloent-hi aquells que resideixin a l'estranger, però tinguin ingressos dins de l'estat.

Model 303

Model 303

El model 303 és un formulari que les empreses han de presentar anualment a l'Agència Tributària per declarar l'IVA corresponent a l'any anterior. El termini per presentar-lo és el 20 de juliol i es pot fer de manera telemàtica. No presentar-ho o fer-ho fora del termini pot comportar sancions econòmiques i l'obligació de complir les obligacions fiscals.